PRIVACY POLICY

1   Inleiding

Via de diensten van Conify Technology bv (hierna: “wij”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via de website. De verwerkingsverantwoordelijke is Conify Technology bv, gevestigd aan de Suikersilo-Oost 25, 1165 MS Halfweg. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via connect@conify.nl.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

2   Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Voor een goede uitvoering van een gesloten overeenkomst;
 • Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een website, aan te bieden en te kunnen laten werken;
 • Voor relatiebeheer en marketingactiviteiten, zoals:
  • Het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events;
  • Het beantwoorden van vragen van website-bezoekers;
  • Het verzamelen van gegevens voor de analyse van de website en de voorkeuren van potentiële klanten (zie ook: ‘10 Wat is profiling?’;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

3   Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doelen:

 • Naam, (werk)adres en plaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Locatiegegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Werkgerelateerde gegevens zoals werkgever en functie;
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze websites, bijvoorbeeld het browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;
 • Zoekwoorden die op onze websites zijn gebruikt;
 • Gegevens over interesses ingedeeld in categorieën (dit worden ook wel taxonomieën genoemd).

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?’), zoals het opvragen van naam, e-mailadres en telefoonnummer bij het invullen van het contactformulier op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om op jouw verzoek contact met je op te nemen.

We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Enkele van bovengenoemde soorten gegevens kunnen wel gezien worden als gevoelige gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens. Ook combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content kunnen tonen en gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen (zie ook ‘10 Wat is profiling?‘). Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op je privacy, proberen we daar extra zorgvuldig mee om te gaan.

4   Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen, is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op onze website. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de browser die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘9 Welke cookies gebruikt onze website?‘ en ‘9. Profiling’.

5   Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij willen persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven. We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en zullen deze binnen afzienbare tijd verwijderen na het vervallen van het doel. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren; voor betalingsgegevens bijvoorbeeld verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

6   Stellen wij persoonsgegevens beschikbaar aan derden?

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij in sommige gevallen gebruik van derde partijen die daarbij soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Verder zullen wij persoonsgegevens alleen ter beschikking stellen aan derden indien wij daarvoor jouw toestemming hebben of indien wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD, de AFM of andere organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.

7   Welke rechten als betrokkene heb je?

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, mee te nemen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven (‘verzet aantekenen’) dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar connect@conify.nl. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs, als het kan, dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

8   Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen ons uiterste best om deze zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die, gelet op de stand van de techniek, proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘6 Stellen wij persoonsgegevens beschikbaar aan derden?

Als er desondanks toch een beveiligingsincident met persoonsgegevens (datalek) plaatsvindt, zullen wij de benodigde maatregelen treffen om schade te voorkomen. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokken perso(o)n(en).

9   Welke cookies gebruikt onze website?

Op onze website kunnen functionele, analytische en tracking cookies gebruikt worden. We willen dit tot een minimum beperken. Voor meer informatie vragen we je een e-mail te sturen naar connect@conify.nl.

10 Wat is profiling?

Op onze website kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in: het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in ‘3 Welke gegevens verzamelen wij?‘. Zie: ‘4 Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?’ en ‘9 Welke cookies gebruikt onze website?‘ voor meer informatie over hoe de gegevens worden verkregen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in je profiel aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens bewust uitgesloten. Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten bij je zouden passen.

Profiling kan een impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met connect@conify.nl.

11 Op welke manier kun je met ons in contact komen?

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons via connect@conify.nl. Je kunt ons ook een brief sturen op het volgende adres:

Conify Technology bv

Suikersilo-Oost 25

1165 MS  Halfweg

12 Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy zo nu en dan eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op gepaste wijze van de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website te plaatsen, via e-mail, nieuwsbrief of doordat we opnieuw toestemming vragen.

Laatste wijziging: 18-01-2024

Scroll to Top